Financieel jaarverslag 2021

 

Op 26 april 2022 is het financieel verslag over het jaar 2021 door het bestuur van de “Stichting tot instandhouding, beheer en exploitatie van de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode” voorlopig vastgesteld.
De stukken zijn inmiddels door de ingestelde kascommissie gecontroleerd en juist bevonden, en door het bestuur op 30 augustus 2022 definitief vastgesteld.

De stichting is opgericht op 11 december 2008. De Knoptorenkerk met begraafplaats is overgedragen aan de stichting op 20 december 2009. De stichting, in het kort de “Stichting Knoptorenkerk” genaamd, heeft de status van culturele ANBI.

De activiteiten van de Stichting bestaan uit de verhuur van de kerkruimte met het doel inkomsten te verwerven om de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren om het gebouw, dat een Rijksmonument is, in stand te houden.

Dit financiële verslag is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging in Nederland.

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

Omschrijving

Werkelijk 2019

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Lasten Huisvestingskosten

18.689,29

21.651,20

22.075,00

20.666,53

Gebouwbeheer

0,00

0,00

0,00

0,00

Inventaris

475,00

98,97,00

510,00

473,54

Organisatiekosten

1.576,63

3.168,00

2.000,0

1.371,15

Administratiekosten

422,78

828,87

560,00

417,35

Begraafplaats

783,48

179,49

660,00

13,18

Vrienden

1.988,88

485,37

510,00

75,41

Overige lasten

2.966,28

3.266,28

2.970,00

3.266,28

Totaal lasten

26.902,34

29.678,49

29.285,00

26.283,44

 

Baten - Verhuur

24.840,50

11.572,39

10.000,00

16.340,29

Ontvangen rente

7,45

7,20

25,00

6,93

Bijdragen/giften

1.038,20

10.854,00

0,00

150,00

Acties

110,00

25,00

0,00

524,00

Begraafplaats

0,00

0,00

0,00

500,00

Vrienden

3.173,49

2.840,00

2.500,00

2.130,00

Overige baten

 519,05

4.397,61

1.100,00

8.694,44

Totaal baten

29.688,69

29.696,20

13.625,00

28.345,66

 

Exploitatieresultaat

2.786,35

17,71

-15.660,00

2.062,22

Bijzondere baten/lasten

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal resultaat

2.786,35

17,71

-15.660,00

2.062,22

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

Lasten

 

  • Ook het jaar 2021 kenmerkt zich natuurlijk door de Coronacrisis. Daardoor is het nagenoeg onmogelijk om een gedegen toelichting te geven op de cijfers over dat jaar. Volstaan wordt dan ook met een simpele verwijzing naar de cijfers.
  • Per 1 januari 2014 werd de begraafplaats gesloten verklaard. Met de nabestaanden zijn overeenkomsten gesloten over grafrechten en onderhoud. De hiermee gepaarde gaande middelen zijn opgenomen in een voorziening, die voor het toekomstig onderhoud zal worden aangewend.

 

 

Baten

  • De (huur)inkomsten vielen ook in 2021 natuurlijk sterk tegen. Een toelichting op dit punt is dan ook niet mogelijk.
  • De opbrengsten van de Vriendenrekening werden in een afzonderlijk voorziening verantwoord.

 

 

BALANS

 

 

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Activa -      Gebouwen

               48.745,68

               45.951,60

               41.610,61

                      Inventaris

                  1.547,25

                  1.075,05

                  602,85

                      Voorraad boeken

                          1.860,00

                  1.720,00

                  1.600,00

                      Vorderingen

                  4.837,43

                  3.718,89

                  3.604,00

                      Overlopende activa

                  850,00

                  1.380,00

                     3.281,74

                      Liquide middelen

               102.320,25

             113.348,48

             122.918,27

Totaal activa

             160.161,61

             167.194,02

             173.617,47

 

Passiva-    Onderhoudsfonds

               50.000,00

               60.000,00

               67.725,74

                      Leningen

               40,091.47

               36.947,55

               33.756,14

                      Crediteuren

                  33,87

                     192,49

                        19,39

                      Algemene reserve

               67.536,27

               67.553,98

               69.616,20

                      Voorzieningen

               2.500,00

               2.500,00

                  2.500,00

Totaal passiva

             160.161,61

             167.194,02

             173.617,47

 

TOELICHTING OP DE BALANS

 

Het gebouw is voor het symbolische bedrag van € 1,00 op de balans opgevoerd. In 2017 is de realisatie van de toiletvoorziening afgerond en aan de bezittingen toegevoegd. Onder de post Leningen is de hypotheek opgenomen die is verstrekt door het Restauratiefonds voor dit doel.

Onder de Algemene reserve is vanaf 2019 ook de reserve Vrienden verantwoord. Tot en met 2018 werd dit onder de Voorzieningen opgenomen.

In de Balans is in 2019 tevens een voorziening opgenomen voor de Begraafplaats.

 

 

 

 


Neem gerust contact met ons op:
Bel naar 0413-470061 of mail reserveringen@knoptoren.nl